top of page

Personvernerklæring
1 Innledning
Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Haven Esport AS (org. nr. 926 391 658) ("HavenEsport") samler inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Haven Esport vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tidgjeldende personvernlovgivningen.
2 Behandlingsansvarlig
Haven Esport, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal benyttes.
Dersom du har spørsmål knyttet til Haven Esports behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved å benytte følgende kontaktinformasjon:
Adresse: Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021Stavanger.
E-post: Post@Havenesport.no
3 Hvem vi behandler personopplysninger om
Haven Esport behandler personopplysninger om
·      besøkende på Haven Esports offisielle nettsider;
·      personer som er kunder av Haven Esport;
·      påmeldte på våre nyhetsbrev;
·      kontaktpersoner hos Haven Esports tjenesteleverandører, forretningspartnere eller lignende;
·      Deltakere på Haven Esport sine arrangementer og turneringer i senteret og digitalt;
·      potensielle jobbkandidater;
·      eventuelt andre som er i kontakt med Haven Esport.
Personopplysningene kan gis av den registrerte selv, [fra offentlig tilgjengelige kilder eller tredjeparter som tjenesteleverandører, partnere og dine referanser].
4 Vår behandling av personopplysninger
Vi har oppført formålene vi behandler dine personopplysninger for, kategorier av personopplysninger vi behandler, grunnlagene for behandlingen og oppbevaringsperiode under.
4.1 Kunder
Hvis du deltar på et arrangement hos Haven Esport fysisk eller digitalt, kan Haven Esport behandle dine personopplysninger for å gi forbedret funksjonalitet og personlig tilpasning, og vise deg annonser innenfor ditt interessefelt, hvor personlige data som IP-adresse og din bruk av nettsidene kan behandles.
4.2 Rekruttering
Hvis du søker på en stilling hos Haven Esport, kan Haven Esport behandle dine personopplysninger for å vurdere søknaden din, herunder CV, søknad sertifikater, referanser og annen informasjon du oppgir i søknaden, eller som vi må behandle for å vurdere søknaden din.
Grunnlaget for slik behandling er normalt at det er nødvendig for å iverksette tiltak etter forespørsel fra kandidaten før (potensiell) inngåelse av en arbeidsavtale(GDPR artikkel 6 (1)(b)). Behandlingen kan også være basert på vår legitime interesse i å finne den beste kandidaten for stillingen (GDPR artikkel 6 (1)(f)) eller ditt samtykke (GDPR artikkel 6 (1) (a)).
Hvis du ikke gir oss de ovennevnte personopplysningene, vil vi ikke kunne vurderesøknaden din eller tilby deg jobb hos Haven Esport.
Vi oppbevarer personopplysninger behandlet i forbindelse med rekruttering i inntil ett år fra du søkte på stillingen, med mindre du har samtykket til en lengre periode. Hvis du er ansatt, vil dine personopplysninger bli behandlet i samsvar med vårpersonvernerklæring for ansatte.
4.3 Administrasjon av kontrakter og leverandør- og andresamarbeidsforhold
I forbindelse med administrasjon og forvaltning av kontrakter med Haven Esport forretningspartnere, leverandører osv. og for forretningsformål, kan Haven Esport behandle personopplysninger som kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos slike forretningspartnere, i tillegg til personopplysninger i kontrakter løpende kommersiell korrespondanse, fakturaer og møtereferater. Grunnlaget for slik behandling er Haven Esport legitime interesse i å inngåforretningsforhold, oppfylle kontrakter og administrere slike forhold (GDPR artikkel 6 (1) (f)).
Din kontaktinformasjon vil bli oppbevart frem til [vi får beskjed om at du ikke lenger er kontaktperson hos vår samarbeidspartner. Andre personopplysninger vil bli lagret så lenge de er relevante for avtaleforholdet eller vi har forretningsmessige grunner til å oppbevare slike personopplysninger, for eksempel så lenge det er nødvendig for å sikre at alle rettigheter og plikter oppfylles, samt for å oppfylle forpliktelser etter lov og forskrifter, som regnskapslovgivning.
4.4 Nyhetsbrev
Hvis du har abonnert på nyhetsbrevet vårt, behandler vi [navnet ditt og e-postadressen din] for å sende slikt materiale til deg via e-post. Slikbehandling er basert på ditt samtykke (GDPR Artikkel 6 (1) (a)), som du kantrekke tilbake når som helst.
Personopplysningene som oppbevares i forbindelse med nyhetsbrev oppbevares frem til du trekker samtykket ditt til slik behandling tilbake. Du kan enkelt melde deg av nyhetsbrevet gjennom kanalene du har mottattkommunikasjonen.
4.5 Bruk av Haven Esports nettside - informasjonskapsler/cookies
Haven Esport kan behandle personopplysninger om besøkende på Haven Esports nettside. Haven Esport bruker informasjonskapsler/cookies og andre metoder for innsamling av informasjon for å gjøre det mulig for nettsidene å fungere, forbedre din navigering på nettsidene, analysere bruken av nettsidene gi forbedret funksjonalitet og personlig tilpasning, og vise deg annonser innenfor ditt interessefelt, hvor personlige data som IP-adresse og din bruk av nettsidene kan behandles.
Behandling av personopplysninger som er nødvendig for at nettsidene skal fungere(nødvendige informasjonskapsler) har grunnlag i vår legitime interesse i at vårnettside skal fungere (GDPR artikkel 6 (1)(f)). Grunnlaget for den øvrige behandlingen av personopplysninger via informasjonskapsler er ditt samtykke (GDPR Artikkel 6(1)(a)). Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i vår Cookie-erklæring(lenke).  
4.6 Håndtere henvendelser
Haven Esport kan behandle personopplysninger for å svare på og følge opp henvendelser fra potensielle jobbkandidater, besøkende på våre nettsider, kunder og andre som kontakter Haven Esport. Haven Esport kan behandle personopplysninger som e-post, annen kontaktinformasjon og andre personopplysninger fremsatt i forbindelse med henvendelsen. Grunnlaget for slik behandling er Haven Esports legitime interesse i å svare på og administrere henvendelser til oss (GDPRArtikkel 6 (1) (f)).
Personopplysningene som behandles i tilknytning til en henvendelse vil slettes innen etter at vi har håndterthenvendelsen din, med mindre det er rettslig grunnlag for videre behandling, herunder at henvendelsen er relevant for eventuelle rettskrav, eller vi har rettslige forpliktelser for videre behandling.
4.7 Andre legitime interesser
Haven Esport kan behandle personopplysninger for å sikre egne eller tredjeparters legitime interesser, for eksempel i forbindelse med en overdragelse av våreforpliktelser, fusjon eller fisjon, for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettslig krav eller for å hindre uautorisert tilgang til eller offentliggjøring av personopplysninger (GDPR artikkel 6 (1) (f)).
Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge Haven Esport har en legitim interesse i behandlingen.
4.8 Lovpålagte forpliktelser
Haven Esport kan behandle personopplysninger for å overholde lovpålagte krav som gjelder for driften av Haven Esport (GDPR artikkel 6 (1) (c)), herunder regnskapsforpliktelser eller forpliktelser i forbindelse med reklamasjoner eller bruk av avbestillingsretten.
5 Oppbevaringsperiode
Haven Esport vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake. Konkrete oppbevaringsperioder er angitt i relasjon til hver behandling i punkt 4 over.
Vær imidlertid oppmerksom på at lenger oppbevaringstid kan være nødvendig på grunn av Haven Esport legitime interesser, for eksempel for det formål å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav.
6 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
Haven Esport vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.
Vi bruker databehandlere, vanligvis IT-leverandører, for å behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres av en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.
Vi kan dele personopplysninger med våre rådgivere og forretningspartnere i den grad dette er nødvendig for å drive vår virksomhet på en måte som er vanlig i vår bransje, som også kan omfatte tredjeparter i forbindelse med mulige fusjoner, virksomhetsoverdragelser eller oppkjøp av vår virksomhet.
Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter eller tredjeparter dersom vi er rettslig forpliktet til dette.
7 Behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS
Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling utenfor EU/EØS. Haven Esport vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier i tråd med GDPR kapittel V, herunder gjennombruk av EUs standardvilkår for slik overføring eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.
8 Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Haven Esport behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har vidererett til å kreve behandlingen begrenset, rette innsigelser mot behandlingen og dataportabilitet rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.
Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt ovenfor i punkt 2.
Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Haven Esport behandling av personopplysninger med oss først slik at vi sammen kan forsøke å løse saken.
9 Endringer i personvernerklæringen
Hvis vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen bli oppdatert, og du vil bli varslet om endringer på nettsiden, på brukerprofilen din eller ved bruk av kontaktinformasjonen du har oppgitt.
***
Sist oppdatert: 26/09-2023

bottom of page